Podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú používanie internetových stránok s doménou http://www.hodnoty.online (ďalej len „Stránky“) tretími osobami (ďalej len „Podmienky“).
Prevádzkovateľom Stránok je spoločnosť La Plata Production, s. r. o. so sídlom: Silvánová 23/B, Pezinok 902 01, IČO: 46910042, DIČ: 2023667360, zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava,  pod číslom 86013/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Podmienky vydáva, mení a dopĺňa výlučne Prevádzkovateľ. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré sa prihlasujú na Stránky a používajú ich. (ďalej len „Používateľ“). Používaním Stránok Používateľ potvrdzuje, že sa s Podmienkami oboznámil, súhlasí s Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia znením Podmienok platných ku dňu vzniku takýchto vzťahov, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak. S výnimkou Podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na Stránkach povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené alebo dohodnuté inak.

Stránky sú určené pre Používateľov, ktorí majú sídlo alebo pobyt v Slovenskej republike, bez ohľadu na skutočnosť, že sú alebo môžu byť dostupné aj pre iné osoby. Stránky sú určené pre Používateľov výlučne na ich osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Akékoľvek iné použitie Stránok (celku, aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu súhlasu Prevádzkovateľa.

Prístup na Stránky a ich používanie je bezplatné.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, doplniť  alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Stránok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup na Stránky, a to bez udania dôvodu.

Použitie Stránok v rozpore s týmito Podmienkami je neoprávneným zásahom do práv Prevádzkovateľa a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých údaje, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu Stránok.

Používanie Stránok alebo ich častí pre inú než osobnú potrebu, najmä ich ďalšie používanie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravy či ďalšieho rozmnožovania je zakázané.

Akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu Stránok Používateľmi sú zakázané.

Prevádzkovateľ osobitne upozorňuje, že obsah Stránok nie je určený k používaniu a/alebo na distribúciu akoukoľvek osobu, ktorá má sídlo, pobyt alebo je rezidentom akéhokoľvek štátu alebo ktorá podlieha akejkoľvek jurisdikcii, kde by bolo toto používanie v rozpore s právnymi predpismi, prípadne by podliehalo súhlasu príslušného orgánu alebo inej oprávnenej osoby alebo kde by k tvorbe, prevádzkovaniu a/alebo distribúcii obsahu Stránok alebo akejkoľvek ich časti bolo vyžadované povolenie, registrácia alebo splnenie akejkoľvek inej podmienky.

Autorské práva a ochranné známky

Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“) osobou oprávnenou vykonávať všetky majetkové práva k Stránkam, predovšetkým šíriť obsah Stránok a udeľovať súhlas na ich použitie.

Prevádzkovateľovi prináležia všetky autorské práva k obsahu Stránok , ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na Stránkach, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých zobrazení na Stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na Stránkach.

Obsah Stránok

Obsah Stránok má informatívny, avšak nezáväzný, charakter.

Obsah Stránok bol získaný zo zdrojov, ktoré Prevádzkovateľ považuje za spoľahlivé.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok.

Obsah Stránok je priebežne aktualizovaný a upravovaný. Informácie, údaje, názory, stanoviská uverejnené na Stránkach musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na Stránkach.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk

Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom Stránky žiadne záruky.

Každý Používateľ používa Stránky na vlastné riziko a zodpovednosť.

Stránky môžu obsahovať technické a tlačové chyby, údaje môžu byť vytvorené v chybných súboroch a formátoch, za ktoré Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok.

V súvislosti s obsahom Stránok Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku, najmä neposkytuje záruku vlastníckeho práva, ich uplatnenia na obchodný účel alebo vhodnosti na iný účel či nenapadnuteľnosti počítačovým vírusom alebo iným škodlivým procesom.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame, osobitné, súvisiace alebo následné  škody, straty a výdavky, vzniknuté v súvislosti s pripojením sa a používaním Stránok ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti Stránok, nemožnosti ich použitia alebo v súvislosti s akoukoľvek ich poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutí počítačovým vírusom alebo iným zlyhaním.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za zlyhanie či nemožnosť pripojenia sa k Stránkam.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť využívania obsahu Stránok.

Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za záväzky tretích osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie či inak uvedené na Stránkach. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu cudzích internetových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom Stránok. Prevádzkovateľ neprešetruje, neoveruje ani nemonitoruje obsah takýchto cudzích internetových stránok. Prevádzkovateľ nie je ani sa nestane účastníkom žiadnych právnych vzťahov, ktoré Používateľ vytvorí s takýmito tretími osobami.

Odkazy na Stránky a pripojenie sa na Stránky prostredníctvom iných internetových stránok

Všetky  odkazy na Stránky (internetové prepojenia) musia byť vopred písomne odsúhlasené Prevádzkovateľom, okrem prípadov, Prevádzkovateľ odsúhlasil odkazy, v ktorých odkazom aktivovaný odkaz a stránky nemôžu (1) vytvárať rámce okolo žiadnej stránky na tejto webovej stránke alebo používať iné techniky, ktoré by nejakým spôsobom menili vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad obsahu tejto stránky, (2) nesprávne opísať váš vzťah Prevádzkovateľom, (3) tvrdiť, že Prevádzkovateľ schvaľuje a súhlasí s vami, obsahom vašich stránok alebo ponukami vašich služieb a produktov a (4) prezentovať nesprávne alebo zavádzajúce dojmy o Prevádzkovateľovi alebo inak poškodiť dobré meno alebo ochranné známky Prevádzkovateľa.

Podmienkou pre udelenie súhlasu s odkazom na Stránky je súhlas prevádzkovateľa cudzej internetovej stránky, že Prevádzkovateľ môže kedykoľvek, na základe svojho vlastného uváženia, zrušiť oprávnenie na odkazovanie na Stránky spolu so záväzkom prevádzkovateľa cudzej internetovej stránky okamžite odstrániť všetky internetové odkazy na Stránky a ochrannú známku Prevádzkovateľa bezodkladne po zrušení súhlasu Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah cudzích internetových stránok, z ktorých je možné pripojenie sa na Stránky, ani za záväzky tretích osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby prostredníctvom cudzích internetových stránok.

Upozornenie pre právnické osoby

Pokiaľ sa pre určitú službu ako Užívateľ registruje právnická osoba, môže tak urobiť len prostredníctvom osoby, ktorá je k tomuto oprávnená  v súlade s jej internými predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu alebo ujmu vzniknutú tretím osobám v súvislosti s tým, že registráciu právnickej osoby uskutoční  neoprávnený subjekt.

Ochrana  osobných údajov

Používanie neverejnej časti Stránok a využívanie určitých služby Stránok je podmienené registráciou Užívateľa a zadaní užívateľského mena a hesla (ďalej len „Registrovaný prístup“). Registrácia Užívateľa je bezplatná. Pri registrácii Užívatelia poskytnú Prevádzkovateľovi údaje, ktoré majú povahu osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Prevádzkovateľ Stránok si je vedomý práv a povinností dotknutých osôb, ktoré sú stanovené Zákonom a rešpektuje záujem Užívateľov o ochranu osobných údajov.

Užívateľ pri registrácii na Stránkach svoje osobné údaje poskytuje Prevádzkovateľovi dobrovoľne. Užívateľ pri registrácii poskytuje údaj o kontakte pre elektronickú poštu (e-mail). Užívateľ požadujúci osobnú konzultáciu a účastníci  poskytuje pri registrácii údaj o mene a priezvisku, kontakt pre elektronickú poštu (e-mail), číslo mobilného telefónu (ďalej len „Údaje“). Prevádzkovateľ je oprávnený evidovať Údaje zadané Užívateľom pri registrácii a v prípade použitia registračného formulára v kategórii Financie (vrátane je pod kategórii) ich v

Spracovanie  osobných údajov

Pokiaľ pri používaní Stránok Prevádzkovateľa poskytne Užívateľ Údaje, nebude Prevádzkovateľ tieto Údaje spracovávať mimo účel vyplývajúci z charakteru poskytovanej služby a nad rámec stanovený v týchto Podmienkach. Údaje nebude odovzdávať bez súhlasu Užívateľa ďalšej osobe s výnimkou Údajov zadaných Užívateľom pri registrácii prostredníctvom registračného formulára v kategórii Financie (vrátane je pod kategórii), ktoré Prevádzkovateľ poskytne za účel vyplývajúci z charakteru poskytovanej služby svojmu zmluvnému Partnerovi, spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, SK-81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B (ďalej len „Partner“) a v prípadoch stanovených týmito Podmienkami, právnymi predpismi alebo s výslovným súhlasom Užívateľa.

Poskytnutím osobných údajov Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi na dobu neurčitú svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa príslušného Zákona na účely plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, pre marketingovo-obchodné účely Prevádzkovateľa a  pre účely informovania a zasielania ponuky ďalších služieb zo strany Prevádzkovateľa a jeho obchodných partnerov, najmä zasielania objednaného spravodajstva (Newsletter) a nastavenia personalizovanej Stránky.

Užívateľ súhlasí s cezhraničným poskytnutím svojich osobných údajov do štátov krajín Európskej únie. Práva Užívateľa vo veci ochrany jeho osobných údajov upravuje Zákon, najmä ustanovenie §28 uvedeného právneho predpisu. Užívateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

(a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

(b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v zákonom definovanom rozsahu,

(c) informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

(d) zoznam osobných údajov Užívateľa, ktoré sú predmetom spracúvania,

(e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

(g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

(h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

Užívateľ má právo na základe písomnej žiadosti u Prevádzkovateľa namietať voči

(a) spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

(b) využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

(c) poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Užívateľ má v zákonom definovaných prípadoch právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Užívateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Užívateľ má v zákonom definovaných prípadoch právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Užívateľ má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti Užívateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje Užívateľa v zákonom stanovenej lehote. Užívateľ je oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií.

Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ je Užívateľ prihlásený na Stránkach, dochádza k sledovaniu činnosti Užívateľa na Stránkach vrátane zistenia doménového mena/servera/IP adresy počítača Užívateľa, čoho si je Užívateľ vedomý a s čím súhlasí.

Pokiaľ je Užívateľ prihlásený v časti Stránok, ktoré sú prístupné len po registrácii a zadaní užívateľského mena a hesla (ďalej len „Registrovaný prístup“), potom sú údaje poskytnuté Užívateľom použité pre identifikáciu Užívateľom  využívaných služieb, čoho si je Užívateľ vedomý a s čím súhlasí.

Užívateľ prehlasuje, že všetky poučenia, poskytnuté informácie, udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a ich používanie ako aj akékoľvek ďalšie informácie, vyhlásenia a ním udelené oprávnenia sú platné a účinné.

V PRÍPADE, ŽE S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, OPUSTITE PROSÍM TIETO STRÁNKY A ĎALEJ  ICH NEPOUŽÍVAJTE.

 

Back to top button
Close
Close